School.OlanLab.Com สอนเขียนโปรแกรม เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น

การเขียนโปรแกรม เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น มักจะยากตอนเริ่มต้นและเมื่อลงมือทำแล้วติดปัญหาเสมอ ทำให้ผู้เริ่มศึกษาใหม่ๆ ด้วยตัวเอง ใช้เวลานานหรือไม่ก็เลิกไปกลางคัน 

School.OlanLab.Com ก่อตั้งขึ้น 2014 ด้วยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ที่มีประสพการณ์จากการพัฒนาซอฟท์แวร์ที่ใช้ในธุรกิจ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลที่สนใจชอบการเขียนโปรแกรม เน้นการสอนแบบปฏิบัติ เนื้อหาที่ดี ทันกับยุคสมัย สามารถนำไปใช้จริง 

ความเชี่ยวชาญ

ทักษะที่หลากหลาย ผ่านการฝึกที่เหมาะสมและประสพการณ์ในการทำระบบต่างๆ ด้วยเทคโลโนยีที่ทันสมัยที่สุด เราขอสรุปทักษะบางส่วนของผู้สอนของ School.OlanLab.Com ดังนี้ 

  • Programming Languages : Java, Php, Javascript, HTML, CSS, Objective-C, Swift
  • Frameworks : J2EE, JSP/Servelt/EJB, Structs, Spring, Hibernate, Quartz, JUnit, Ant Script, Codeigniter, Laravel, JQuery
  • Databases : Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2, MySQL
  • Application Servers : Oracle Weblogic, IBM Websphere, JBoss, Glassfish, Tomcat, Apache
  • Operating Systems : DOS, Windows, Unix, Solaris, Linux

 

ปัจจุบันธุรกิจถูกผลักดันให้นำ IT (Information Technology) ไปใช้ทั้งสิ้น เพื่อช่วยให้สะดวกรวดเร็ว มีความถูกต้องสูง ลดปริมาณการซ้ำซ้อนของการทำงาน นักพัฒนา Software จึงเป็นที่ต้องการสูง รวมถึงเจ้าของกิจการเองก็มีความสนใจในการเรียนรู้ด้าน IT มากขึ้น เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในธุรกิจของตนเอง เราเสนอการอบรมหลักสูตรหลากหลายเหมาะกับทั้งนักพัฒนาและเจ้าของกิจการที่จะนำไปปรับใช้กับธุรกิจของท่าน

 

ผู้สนใจสามารถดูหลักสูตรอบรมโดย คลิ๊กที่นี้ได้เลยค่ะ

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราตอนนี้

โทร 082-487-0707